Reklamační řád pro e-shop www.naramkymoods.cz

(dále jen “Reklamační řád”)

 
I.
Základní ustanovení

1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek (dále jen „OP“)  The Golden Invesment a.s., IČO 27631265, DIČ CZ27631265 se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha – Staré Město, Spisová značka B 11351 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „TGI“)., pro prodej Zboží v e-shopu na internetových stránkách www.naramkymoods.cz (dále jen „e-shop“) a popisuje zejména způsob, jak postupovat při uplatňování práv z vad Zboží zakoupeného v e-shopu.

1.2 Kupující je povinen se seznámit s tímto Reklamačním řádem a OP před objednáním konkrétního zboží. Zbožím se rozumí zejména stříbrné šperky nabízené v e-shopu.

1.3 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující projevuje souhlas s tímto Reklamačním řádem a zavazuje se postupovat v souladu s pravidly tímto Reklamačním řádem stanovenými.

1.4 Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi obsaženými v OP. Pokud tento Reklamační řád určitý pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v OP a pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

1.5 TGI vystavuje ke každému zakoupenému Zboží nákupní doklad se všemi údaji potřebnými pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady (zejm. název zboží, číslo zboží, cena, množství, délka reklamační doby).

 

II.
Délka reklamační doby

2.1 Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad, které se na koupeném zboží vyskytují v době jeho odevzdání Klientovi anebo se na koupeném zboží vyskytne, a to v rámci reklamační doby, která činí 24 (dvacet čtyři) měsíců.

2.2 Reklamační doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

 

III.
Reklamační podmínky

3.1 Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. Kupující zkontroluje zejména počet balíků, poškození obálky nebo krabice atd. podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození zásilky popsat v předávacím protokolu přepravce (dodacím listu). Podpisem dodacího listu bez výhrad Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

3.3 Neprodleně po převzetí zboží je Kupující dále povinen zkontrolovat stav ochranného obalu zboží. Zjistí-li Kupující, že ochranný obal je narušen či jinak poškozen (např. prasklý, nalomený atd.), je povinen to oznámit (způsobem uvedeným v bodě 3.4 Reklamačního řádu) TGI nejpozději do 5 dnů od převzetí Zboží. Na pozdější reklamace z titulu narušení či jiného poškození ochranného obalu zboží nebude brán zřetel.

3.4 Práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno bez zbytečného odkladu oznámit (reklamovat) TGI. Při reklamaci Zboží je Kupující povinen využít reklamační formulář uveřejněný na internetových stránkách www.naramkymoods.cz.cz/reklamace nebo postupovat způsobem uvedeným v čl. 3.7. Reklamačního řádu.

3.5 Neoznámí-li Kupující vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, práva Kupujícího z titulu vadného plnění zanikají.

3.6 Místem pro uplatnění reklamace a zaslání reklamovaného Zboží je pobočka TGI na adrese: Třída Míru 92, 530 02 Pardubice. Kupující bere na vědomí, že na adrese sídla TGI není možné reklamace vyřizovat.

3.7 Kupující je oprávněn Zboží reklamovat zasláním reklamace doporučenou poštovní zásilkou, a to vždy na adresu uvedenou výše v bodě 3.6 Reklamačního řádu.
Reklamované Zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, přičemž balík (zásilka) by měl být označen viditelně slovem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně případného kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu a vyplněný reklamační formulář, a bylo-li zboží již v minulosti reklamováno, též kopii dokladu o vyřízení předchozí reklamace.
V případě, že Kupující pro reklamaci Zboží využil elektronický reklamační formulář, postačí, bude-li zásilka obsahovat reklamované zboží a zásilka bude viditelně označena slovem „REKLAMACE“ spolu s uvedením reklamačního kódu, který bude Kupujícímu zaslán v potvrzující emailové zprávě o přijetí reklamace na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.
Kupující je oprávněn reklamovat Zboží též osobně na adrese pobočky podle odst. 3.6 těchto OP.

3.8 Dnem reklamace, tj. dnem uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží, se rozumí den, kdy bylo Zboží reklamováno na výše stanoveném místě osobně, případně třetí den ode dne, kdy byla na adresu uvedenou v čl. 3.6 Reklamačního řádu doručena poštovní zásilka obsahující reklamované Zboží spolu s listinami uvedenými v bodě 3.7 Reklamačního řádu.
V případě, že Kupující využil elektronický reklamační formulář, se za den reklamace považuje den, kdy byl tento formulář Kupujícím elektronicky odeslán TGI; nebude-li reklamované Zboží TGI doručeno nejpozději 5. pracovní den poté, pak se za den reklamace považuje teprve třetí den ode dne, kdy byla na výše, v bodě 3.6 Reklamačního řádu, uvedenou adresu TGI doručena poštovní zásilka obsahující reklamované Zboží.

3.9 O přijetí reklamace vydá TGI Kupujícímu písemné potvrzení, ev. v případě doručení reklamace poštou nebo prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře zašle TGI Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace na emailovou nebo poštovní adresu označenou Kupujícím v reklamačním formuláři, případně uvedenou v objednávce.

3.10 Odpovědnost TGI za vady se nevztahuje na ty vady, které se na Zboží projevily po uplynutí reklamační doby a dále na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou nebo skladováním Zboží. Dále se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením Zboží nebo způsobené přírodními živly nebo v důsledku vyšší moci po odevzdání zboží Kupujícímu. Práva z odpovědnosti za vady nelze uplatnit u Zboží, které TGI poskytla Kupujícímu darem nebo jako jakýkoliv jiný doplňkový produkt či Zboží zdarma.

3.11 TGI má právo odmítnout přijetí Zboží do reklamace v případech, kdy reklamované Zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání Zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

IV.
Vyřízení reklamace

4.1 V případě, že Zboží v době převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, resp. nemá vlastnosti dle uzavřené Kupní smlouvy, má Kupující právo na to, aby TGI zboží uvedla do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě. TGI se v takovém případě zavazuje provést výměnu Zboží. Není-li takový postup možný, může Klient od kupní smlouvy odstoupit.

4.2 Shodou Zboží s Kupní smlouvou se rozumí, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

4.3 Ustanovení uvedená v čl. 4.2 Reklamačního řádu se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží

4.4 V případě opakovaného výskytu vad po výměně Zboží nebo v případě většího počtu vad Zboží má Kupující vedle práva na opravu nebo výměnu Zboží také právo od Kupní smlouvy odstoupit.

4.5 Reklamace, která bude Prodávajícím shledána jako oprávněná, bude vždy vyřízena výměnou Zboží. Kupující nemá právo požadovat slevu z ceny zboží.

4.6 Práva z vad zboží Kupujícímu nepřísluší, pokud před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu nebo pokud vadu sám způsobil. Neoznámí-li Kupující vadu Zboží včas dle bodu 3.4 Reklamačního řádu, pozbývá právo od Kupní smlouvy odstoupit.

4.7 Reklamace zboží TGI vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace Kupujícím, pokud se Kupující s TGI nedohodne jinak. Po marném uplynutí této lhůty má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.

4.8 O způsobu vyřízení reklamace TGI Kupujícího vyrozumí, a to písemně prostřednictvím pošty nebo emailu na adresy uvedené v reklamačním formuláři, případně v objednávce. Po vyřízení reklamace bude zboží odesláno na adresu Kupujícího uvedenou v reklamačním formuláři, resp. uvedenou v jeho registračních údajích.

4.9 V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (zejm. poštovné) v souvislosti s uplatněním reklamace.

 

V.
Další a závěrečná ustanovení

5.1 Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 6. 2020

5.2 Tento Reklamační řád je k dispozici na adrese uvedené v bodě 3.6 Reklamačního řádu nebo jako dokument na internetových www.naramkymoods.cz

5.3 Pro práva a povinnosti TGI a Kupujícího při uplatňování práv z odpovědnosti za vady, která nejsou výslovně upravena v tomto Reklamačním řádu, se použije úprava obsažená v Občanském zákoníku.


Vážení zákazníci,


aktuálně nepřijímáme ani nevychystáváme nové objednávky. 


Dotkla se nás aktuální situace na trhu a nastaly komplikace s výměnou dodavatele kvalitních polotovarů. Omlouváme se za vzniklé komplikace a žádáme Vás o strpení. 


V případě Vašich dotazů, nás neváhejte kontaktovat na e-mail 


info@naramkymoods.cz


Velmi se omlouváme za tyto nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

S pozdravem,

Team Moods ☺