OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti The Golden Investment a.s.

pro prodej zboží v internetovém obchodě www.naramky-moods.cz

 

I. Definice pojmů

1.1 Pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „OP“) mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

 

TGI se rozumí společnost The Golden Invesment a.s., IČO 27631265, DIČ CZ27631265 se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha – Staré Město, Spisová značka B 11351 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „TGI“). TGI je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. TGI obchoduje mimo jiné se stříbrnými šperky a za tímto účelem provozuje internetový obchod na adrese www.naramky-moods.cz.

TGI je registrována u Puncovního úřadu jako obchodník s výrobky z drahých kovů, registrační číslo 13323.

TGI je dále v těchto OP označována též jako „Prodávající“.

Internetovým obchodem se rozumí obchod provozovaný TGI na stránkách www.naramky-moods.cz, který nabízí možnost nákupu stříbrných šperků.

Kupujícím se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která uzavřela v rámci internetového obchodu s TGI kupní smlouvu, která se řídí těmito OP.

Pokud je Kupujícím fyzická osoba, která v Internetovém obchodě nenakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, je ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, spotřebitelem.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Zbožím se rozumí stříbrné či jiné šperky nabízené ze strany TGI k prodeji v internetovém obchodě.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi Zboží uzavřená v rámci Internetového obchodu mezi TGI a Kupujícím způsobem popsaným v těchto OP.

Kupní cenou se rozumí konečná cena za plnění poskytnuté Prodávajícím, která kromě samotné kupní ceny Zboží zahrnuje náklady na zabalení a dopravu Zboží, pokud se účtují, včetně pojištění zásilky, a dalších poplatků spojených s úhradou kupní ceny Zboží, pokud se účtují.

Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo a případně další údaje o osobě Kupujícího uvedené v objednávce.

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

II. Úvodní ustanovení

2.1 TGI uzavírá v rámci Internetového obchodu s Kupujícím Kupní smlouvu, na základě které TGI dodá Kupujícímu vybrané Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit TGI za Zboží sjednanou Kupní cenu.

2.2 Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi TGI a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

2.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené OP se řídí Občanským zákoníkem a případně též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2.4 S těmito OP a reklamačním řádem je Kupující povinen se seznámit před uzavřením Kupní smlouvy, tj. před potvrzením objednávky.

2.5 Na Kupní smlouvy uzavřené mezi TGI a podnikateli se tyto OP vztahují přiměřeně. Pokud je Kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, jsou vyloučena ta ustanovení těchto OP, která vychází ze zákona o ochraně spotřebitele a ta ustanovení, která jsou odvozena od příslušných ustanovení Občanského zákoníku týkajících se ochrany spotřebitele.

2.6 Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

2.7 Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.8 TGI je oprávněna znění OP kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

3.1 TGI sděluje, že

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele telekomunikačních a internetových služeb), TGI si neúčtuje žádné další poplatky; to se netýká nákladů na poštovné, balné a pojištění, které nese Klient v rámci Kupní ceny;
 2. b) ceny Zboží jsou na webových stránkách Internetového obchodu uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného způsobu dodání a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; Tyto náklady budou uvedeny (automaticky vygenerovány) v objednávkovém formuláři před jeho potvrzením ze strany Kupujícího.
 3. c) veškeré smluvní dokumenty a další doklady související se vztahem mezi TGI a Kupujícím

budou uloženy v elektronickém archivu TGI, přičemž Kupující nemá do tohoto archivu přístup. Kupní smlouvu ve formě rekapitulace (potvrzení) objednávky včetně platných OP zašle TGI Kupujícímu e-mailem do 1 pracovního dne od uzavření Kupní smlouvy.

 1. d) TGI není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými formalizovanými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku;
 2. e) mimosoudní vyřizování stížností Kupujících – spotřebitelů zajišťuje TGI prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře na internetové stránce www.naramky-moods.cz/reklamace. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle TGI na emailovou adresu uvedenou v objednávce;
 3. f) TGI je oprávněna k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy;
 4. g) řešení případných sporů z Kupní smlouvy, nedojde-li k jejich mimosoudnímu vyřízení, je v pravomoci věcně a místně příslušného obecného soudu dle platných právních předpisů České republiky. Rozhodným právem je právní řád České republiky.

IV. Uzavření Kupní smlouvy

4.1 Veškerá prezentace Zboží umístěná na stránkách Internetového obchodu je informativního charakteru a TGI není povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Vystavení zboží v Internetovém obchodě není nabídkou na uzavření kupní smlouvy.

4.2 Na stránkách Internetového obchodu jsou uvedeny informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost TGI uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3 V Internetovém obchodě jsou zveřejněny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na stránkách Internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.

4.4 Kupující objednává u TGI Zboží prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře v Internetovém obchodě. Kupující v objednávce uvede druh, množství, cenu Zboží, způsob dodání, způsob platby a vyplní veškeré údaje označené ze strany TGI jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany Kupujícího kliknutím na odkaz „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Formulář objednávky nelze potvrdit, aniž by Kupující uvedl veškeré údaje označené Prodávajícím jako povinné. Kliknutím na odkaz „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“ Kupující prohlašuje (činí jednoznačný, srozumitelný a určitý projev své svobodné a vážné vůle, prosté omylu a jakéhokoliv nátlaku), že u TGI závazně objednává v objednávce uvedené Zboží, že se seznámil s OP a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

4.5 Objednávkový formulář obsahuje kromě údajů uvedených v odst. 4.4 těchto OP informace o nákladech spojených s dodáním Zboží, osobní údaje Kupujícího, tedy jméno, příjmení, fakturační, případně dodací adresu a kontaktní údaje Kupujícího (e-mailovou adresu, telefon).

4.6 Před potvrzením objednávky je Kupujícímu vždy umožněno (a ze strany TGI doporučeno) zkontrolovat údaje vyplněné ve formuláři objednávky a tyto případně měnit, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“.

4.7 Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

4.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.9 Kupní smlouva je mezi TGI a Kupujícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícího ze strany TGI (akceptací), které je podle odst. 4.7 těchto OP Kupujícímu odesláno prostřednictvím elektronické pošty.

4.10 Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z těchto OP.

4.11 Uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených Občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 Občanského zákoníku vyloučeno.

4.12 TGI dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

4.13 Kupující nese plnou odpovědnost za věcnou správnost dodacích a fakturačních údajů.

4.14 Kupní smlouvy jsou uzavírány pouze v českém jazyce a podle českého práva, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

4.15 Kupující bere na vědomí, že TGI není povinna uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily jakoukoli dříve s TGI uzavřenou smlouvu nebo OP.

4.16 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

 

V. Kupní cena a platební podmínky

5.1 Kupní ceny Zboží jsou platné v době vygenerování objednávkového formuláře. Kupní cena se potom skládá z kupní ceny Zboží a nákladů na balení a dodání Zboží (včetně pojištění), pokud se účtují. Kupní cena uvedená jako cena výsledná v objednávkovém formuláři je po dobu platnosti objednávkového formuláře cenou konečnou, tj. včetně všech daní a poplatků, které se Kupující zavazuje za nákup a dodání Zboží zaplatit.

5.2 TGI si vyhrazuje právo měnit ceny Zboží v Internetovém obchodě. Pro uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím je rozhodná cena Zboží, která je aktuálně platná v okamžiku, kdy Kupující klikne na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. V případě, že se cena Zboží změní v době mezi vložením Zboží do košíku v Internetovém obchodě a kliknutím na „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“, bude kupující na skutečnost před potvrzením objednávky upozorněn.

5.3 Kupní cenu uhradí Kupující prodávajícímu podle své volby uvedené v objednávce jedním z následujících způsobů:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce (platí pouze pro místo doručení v ČR),
 • kartou online – bezhotovostně internetovou platební kartou.

5.4 TGI nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení OP ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží předem.

5.5 V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.6 TGI je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle odst. 4.8 těchto OP, požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté ze strany TGI Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud TGI nestanoví v konkrétním případě jinak.

5.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví TGI ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. TGI je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví TGI Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího.

 

VI. Dodání Zboží

6.1 Kupní smlouvou se TGI zavazuje dodat Kupujícímu Zboží uvedené v objednávce v termínu dle těchto OP, a to způsobem uvedeným v objednávce a Kupující se zavazuje Zboží od TGI i jím zvoleného přepravce převzít v dohodnutém místě dodání. Podmínkou dodání Zboží je zaplacení celé Kupní ceny nejpozději při převzetí zásilky se Zbožím.

6.2 V případě uzavření Kupní smlouvy v Internetovém obchodě TGI dle OP je maximální dodací lhůta zakoupeného Zboží 6 týdnů od uzavření Kupní smlouvy.

6.3 TGI informuje o předpokládané dodací lhůtě každého jednotlivého Zboží na stránkách Internetového obchodu, přičemž tato lhůta však není lhůtou závaznou. V případě dodání Zboží osobním odběrem TGI v dodací lhůtě oznámí Kupujícímu, kdy bude, resp. že je Zboží připraveno k vyzvednutí na zvoleném místě. Toto oznámení zašle TGI Kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.4 Způsob dodání Zboží zvolí Kupující v rámci své objednávky výběrem jedné z možností doručení na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

6.5 Zboží bude Kupujícímu doručováno Českou poštou, s.p. nebo jiným přepravcem určeným speciální písemnou dohodou mezi TGI a Kupujícím. Přeprava se řídí a podléhá omezením dle přepravního řádu a smluvních podmínek České pošty či jiného určeného přepravce. Zboží bude během přepravy pojištěné.

6.6 V případě, že je způsob dodání Zboží smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

6.7 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

6.8 Dodáním Zboží podle těchto OP se rozumí okamžik předání zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou.

6.9 Bezdůvodné odmítnutí Zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany TGI.

6.10 Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. Kupující zkontroluje zejména počet balíků, poškození obálky nebo krabice atd. podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození zásilky popsat v předávacím protokolu přepravce (dodacím listu). Podpisem dodacího listu bez výhrad Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.11 Kupující bere na vědomí, že TGI nezasílá Zboží do zahraničí, z toho důvodu musí Klient při nákupu zadat adresu v ČR, na kterou se Zboží má doručit.

6.12 Náklady na dodání Zboží nese Kupující, o jejich výši bude vyrozuměn v objednávkovém formuláři před jeho potvrzením.

6.13 Vlastnictví ke Zboží přechází z TGI na Kupujícího okamžikem předání Zboží přepravci, případně okamžikem předání Zboží Kupujícímu, pokud si Zboží přebírá osobně Kupující v některé z provozoven TGI.

 

VII. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.3 Postup při reklamaci vad Zboží, stejně jako podmínky reklamace upravuje „Reklamační řád“, se kterým je Kupující povinen se seznámit před uzavřením Kupní smlouvy a který je součástí těchto OP.

 

VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy 

8.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8.2 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze podle platných právních předpisů od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto OP. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na e-mailovou adresu Prodávajícího.

8.3 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 9.2 OP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 9.2 OP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

8.6 Do doby převzetí Zboží Kupujícím nebo předání Zboží přepravci je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

8.7 Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

IX. Ochrana osobních údajů

9.1 Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen jako „nařízení EU o GDPR“), jakož i s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující odesláním registračního formuláře nebo potvrzením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi TGI, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním bez ohledu na to, zda Kupní smlouva zanikla splněním závazků z ní vyplývajících či jinak.

9.3 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením EU od GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.4 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací a fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.5 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

9.6 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v rámci Internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.7 Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.8 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.9 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.10 V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.7) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.11 Za účelem zkvalitnění péče o zákazníky jsou na internetových stránkách TGI využívány tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači, smartphonu nebo jiném přístroji zákazníka umožňujícím přístup k internetu. Tyto údaje neobsahují žádná osobní data a slouží výhradně ke sledování a vyhodnocování provozu na internetových stránkách a ke zlepšování služeb poskytovaných TGI.

9.12 Ukládání cookies probíhá na základě souhlasu zákazníka s tím, že zákazník může svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby ho upozornil na stáhnutí souborů cookies nebo aby soubory cookies vůbec nepřijímal. Zakázání příjmu souborů cookies ale může omezit správnou funkcionalitu webových stránek www.naramkymoods.cz. Určité služby TGI však mohou vyžadovat ukládání cookies a v případě odmítnutí ukládání cookies nebude zákazník oprávněn takové služby využívat.

 

X. Ostatní ujednání

10.1 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

10.2 Znění OP může TGI měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.3 Veškeré informace, data, počítačové programy, grafické a obrazové prvky a design umístěné v Internetovém obchodu nebo jejichž prostřednictvím je Internetový obchod prezentován, jsou součástí průmyslového a duševního vlastnictví TGI.

10.4 Těmito OP se řídí veškeré Kupní smlouvy mezi Kupujícím a TGI uzavřené v rámci Internetového obchodu TGI. Jednotlivá ustanovení těchto OP se použijí vždy, pokud není v konkrétní Kupní smlouvě dohodnuto jinak. Ustanovení konkrétní Kupní smlouvy mezi TGI a Kupujícím mají přednost před ustanoveními těchto OP.

10.5 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky jakékoli Kupní smlouvy uzavřené mezi TGI a Kupujícím, jejíž součástí jsou tyto OP, vyžadují vždy písemnou formu.

10.6 Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.TGI.cz. Veškeré písemnosti zasílané druhé smluvní straně v souvislosti s Kupní smlouvou budou považovány za doručené 2. pracovním dnem po jejich odeslání elektronickou poštou na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.

10.7 Tyto OP jsou účinné ode dne 1. 6. 2020.

Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené v rámci e-shopu

www.TGI.cz

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět na adresu TGI pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát / Prodávající:

The Golden Investment a.s.

IČO 27631265, DIČ: CZ27631265

se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha Staré Město

 

Oznamuji Vám tímto, že v souladu s § 1829 odst. 1. ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a

odstupuji

od níže specifikované kupní smlouvy, kterou jsem s Vámi uzavřel v rámci e-shopu provozovaného na internetových stránkách www.naramky-moods.cz

Číslo smlouvy : _________________

Uzavřena dne : _________________

Druh a označení zboží : _________________

Jméno a příjmení / Obchodní firma Kupujícího : ___________________

Dat. Nar. / IČO : ___________________

Bydliště / Sídlo Kupujícího : ___________________

Zakoupené zboží Vám zasílám zpět společně s tímto dopisem.

Zaplacenou Kupní cenu včetně nákladů na poštovné prosím poukažte v zákonné lhůtě na bankovní účet č. _________________

V___________________dne______________

Podpis Kupujícího : _________________

 


Vážení zákazníci,


aktuálně nepřijímáme ani nevychystáváme nové objednávky. 


Dotkla se nás aktuální situace na trhu a nastaly komplikace s výměnou dodavatele kvalitních polotovarů. Omlouváme se za vzniklé komplikace a žádáme Vás o strpení. 


V případě Vašich dotazů, nás neváhejte kontaktovat na e-mail 


info@naramkymoods.cz


Velmi se omlouváme za tyto nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

S pozdravem,

Team Moods ☺